RACC_El RACC recomana restringir l’accés dels autocars turístics privats entre els carrers Numància i Sardenya de Barcelona

  • La majoria dels residents de Sagrada Família, el Parc Güell i Ciutat Vella són favorables a ampliar els espais de vianants i regular la circulació d’autocars i bicicletes
  • Metro, taxi i autobús discrecional són els mitjans de transport que utilitzen majoritàriament els turistes per moure’s per Barcelona, tot i que la xarxa de d’autobús té un ús molt baix

Barcelona, 31 de març de 2016El RACC ha realitzat un estudi per avaluar els efectes del turisme en la mobilitat a la ciutat de Barcelona i aportar solucions per a què la mobilitat urbana sigui útil i eficient, tant per als residents com per als turistes. L’estudi confirma que la mobilitat dels turistes genera incomoditats, sobretot a les persones que viuen al volant de les zones més turístiques (Parc Güell, Sagrada Família i Ciutat Vella).

A partir de l’opinió dels enquestats*, el RACC proposa solucions de millora com el foment del transport públic optimitzant la informació sobre aquest servei (especialment el bus), incrementar els aparcaments dissuasius per reduir l’entrada d’autocars discrecionals a la ciutat, i regular l’activitat (itineraris, etc.) dels tours en bicicleta i altres vehicles lleugers.

La mobilitat generada pels visitants a la ciutat (entre 300.000 i 600.000 desplaçaments diaris) representa entre un 7% i un 12% del total amb un impacte desigual en els diferents mitjans de transport. En alguns casos la massificació dels diferents modes de transport fa que la saturació també repercuteixi en la imatge que el turista s’emporta de la ciutat.

* Enquesta telefònica als residents dels barris de Ciutat Vella, La Salut i Sagrada Família (100 enquestes per barri, 300 enquestes de total, i un marge d’error del 3,69% per a un interval de confiança del 90%).

 

Sin título1

Millorar l’espai per als vianants

L’estudi del RACC posa de manifest l’existència d’aglomeracions de vianants a les entrades de les principals atraccions turístiques i a eixos de vianants com Via Laietana o Rambles entre altres. En alguns casos, l’espai destinat al vianant és insuficient.

Les molèsties als residents s’han manifestat a tres barris on se situen els principals centres d’atracció turística, a l’entorn d’aquests punts (La Salut – Parc Güell-, el 52% i Sagrada Família, el 72% dels residents), excepte en el cas de Ciutat Vella, que afecta tot el barri. Els residents que es desplacen a peu normalment són els que es veuen més afectats per la mobilitat turística (un 41%), afectació que encara és més elevada en el cas dels residents de Ciutat Vella (46%).

Existeixen moltes empreses (més de 20) que fan rutes turístiques en bicicleta o altres vehicles similars. Des del punt de vista de la sostenibilitat, aquestes opcions són especialment indicades perquè no contaminen i ocupen poc espai, però també és cert que aquests tours afecten en major mesura la mobilitat d’altres col·lectius (vianants i vehicles) pel fet de tractar-se de grups nombrosos i amb menys disciplina viària.

Informació millorable del transport públic

El visitant opta majoritàriament per fer servir el metro per moure’s per la ciutat (56%), arribant a constituir, en hores punta, fins a un 40% del total de viatgers d’aquest mode de transport. D’altra banda, existeix un important desconeixement de la nova xarxa ortogonal d’autobusos, tot i ser també molt competitiva.

Els visitants que accedeixen a Barcelona en cotxe (un 1% dels vehicles que entren a la ciutat) no saben com adreçar-se al centre i no disposen d’informació sobre aparcament, tant en itinerari (aparcaments de dissuasió) com en destinació.

La informació sobre mobilitat que s’ofereix a internet, oficines d’informació i hotels és millorable, ja que es limita actualment a la xarxa de metro i bus turístic. Mancaria algun punt d’informació addicional en els centres turístics i centres de comunicació com l’estació del Nord.

Valoració dels residents

En l’Enquesta realitzada pel RACC, els residents que es desplacen a peu normalment són els que es veuen més afectats per la mobilitat per la mobilitat turística (un 41%), i encara és més elevada en el cas dels residents de Ciutat Vella (46%). El nivell d’afectació baixa entre els ciutadans que fan servir regularment el cotxe (33%).

Nivell d’acord en millores infraestructurals

 

Sin título1Sin título1

La majoria de residents són favorables a les millores infraestructurals (ampliació de l’espai del vianant: >50%, senyalització i aparcaments de dissuasió: ≥ 55%) i de regulació (autocars i bicicletes: 75%).

Un 38% dels residents dels barris turístics que es desplacen en metro es veuen en major o menor mesura afectats per la mobilitat dels turistes. Aquest percentatge baixa al 35% en el cas dels usuaris del bus. Cal recordar però que el turista és poc usuari del bus.

Els residents dels barris de La Salut (Parc Güell), Ciutat Vella i Sagrada Família estan d’acord en limitar la circulació d’autocars al centre de la ciutat, arribant al 80% en el cas de Ciutat Vella. Aquest percentatge es situa en el 66% en el cas del Parc Güell, ja que en aquest cas l’afectació dels autocars és menor. Una mostra de 200 autocars turístics observats a la ciutat, evidencia que: el 35% circulen sense passatge (buits), un 12% força buits, un 16% mig plens i un 37% circulen plens de passatge.

També són favorables a la senyalització d’aparcaments de dissuasió per a turistes a les entrades a la ciutat i no estan d’acord en limitar la circulació de taxis sense passatgers al centre de la ciutat (circulació en buit).

 

Recomanacions del RACC

 • Ampliar l’espai destinat als vianants en els principals focus turístics.
 • Crear unes directrius de seguretat als trams amb més afluència de vianants.
 • Regular l’activitat dels autocars discrecionals, limitant el seu accés al quadrant central de la ciutat (entre c/Numància-Tarragona i Sardenya; així com entre Ronda G.Mitre i Dr. Aiguader-Pg Colom-Paral·lel). Aquesta limitació no afectaria a les línies de transport públic interurbà ni al Bus Turístic, i garanteix l’accés a les estacions d’autocars de Sants Estació i Estació del Nord.
 • Regular l’activitat (itineraris, etc.) dels tours en bicicleta i altres vehicles lleugers.
 • Informar al turista sobre la xarxa ortogonal d’autobús com alternativa a la xarxa de metro.
 • Millorar la informació sobre mobilitat que s’ofereix als turistes quan accedeixen a la ciutat i ampliar els punts d’informació.
 • Millorar la senyalització d’entrada a Barcelona per a vehicles, informant sobre centre ciutat i les zones d’aparcament.
 • Crear aparcaments de dissuasió a l’entrada a la ciutat destinats als visitants.
 • Connectar l’autobús turístic amb els diferents aparcaments d’autocars discrecionals. També es planteja renovar-ne la flota i millorar l’equipament de les parades.
 • Regular la circulació de taxis durant el període d’hivern per evitar la saturació de parades i la circulació en buit. Reorganitzar algunes parades com les del Parc Güell. Localitzar les parades de taxi als canals informatius.
 • Informar els residents i turistes sobre el nivell de saturació en temps real dels diferents espais turístics de la ciutat.
 • Informar els hotels de l’aplicació per a smartphones sobre el servei de taxi.

 

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a les persones i les famílies, i que compta amb més de 850.000 socis. A través de la Fundació RACC promou la mobilitat sostenible, segura i connectada, protegint els interessos dels usuaris i ajudant a millorar la qualitat de vida de la ciutadania en relació a la mobilitat.

(316 Posts)