El RACC proposa una revisió de la senyalització dels límits de velocitat de la xarxa de carreteres catalanes

 • La manca de senyalització del límit en les incorporacions, llargs trams sense indicacions de senyal, incoherència entre la morfologia de la via i el límit, principals mancances identificades pel Club i que poden causar confusió entre els conductors
 • El Club també demana integrar sempre la limitació de velocitat al senyal d’avís de radar

6 de juliol de 2016El RACC ha realitzat un test que avalua els límits de velocitats actuals en diferents trams de 8 de les vies més representatives de Catalunya: C-32 sud, A-2, C-17, C-65/C-31, N-340, C-14, C-13 i C-37 (un total de 407 km, 293 senyals de límit de velocitat i 19 senyals d’avís de radar analitzats).

Una de les principals conclusions del test evidencia que caldria revisar la senyalització dels límits de velocitat de la xarxa de carreteres catalanes. L’exemple a seguir és la senyalització dels límits de velocitat de la carretera C-37 (Manresa-Igualada), on la morfologia de la via és coherent amb la velocitat màxima, i la senyalització és adequada en incorporacions, en freqüència i en manteniment.

A més, l’avaluació del RACC aconsella estudiar l’augment del límit de velocitat en alguns trams de la carretera C-65/C-31(Llagostera-Palafrugell) i estudiar la reducció del límit de velocitat en alguns trams de la C-13 (Alcoletge-Tremp), C-14 (Reus-Tàrrega), C-17 (Montcada-Vic) i N-340 (Alcanar-Cambrils).

El test del RACC evidencia que només el 65% de les 127 incorporacions avaluades disposen d’un senyal de límit de velocitat, fet que pot provocar desconeixement per part dels conductors de la velocitat a la qual han de circular quan s’incorporen a una carretera. L’informe també posa de relleu que hi ha importants deficiències en la senyalització del límit de velocitat que acompanya el senyal indicatiu d’avís de radar. Només en un 21% dels casos analitzats s’inclou un límit de velocitat en el mateix senyal d’avís de radar. En un 47% dels casos el senyal de límit de velocitat està ubicat més d’1 km abans de l’avís de radar, cosa que pot dificultar que el conductor recordi la limitació.

El principal objectiu d’aquest test és avaluar si la màxima velocitat de circulació establerta s’adequa a la morfologia de la via i si la senyalització dels límits de velocitat és suficient i adient per a les necessitats dels usuaris. Amb aquest test, el RACC també recomana a les administracions i entitats competents actuacions de millora per adaptar la senyalització dels límits de velocitat a la morfologia de les vies i, a la vegada, fer-la creïble per als usuaris.

 

Metodologia RACC

La valoració s’ha fet mitjançant l’anàlisi de tres factors principals: la morfologia de la via (traçat, pendents, amplades de carrils i vorals, etc.), la senyalització (si és suficient, és visible i es troba en bon estat) i el comportament de l’usuari (si els conductors acompleixen el màxim límit de velocitat establert).

Per què s’han analitzat aquestes carreteres?

La selecció de les carreteres avaluades s’ha fet amb els següents criteris:

 • Que fos una mostra representativa dels diferents tipus de via que hi ha a Catalunya: autopistes, autovies i carreteres convencionals.
 • Que tinguin tant altes com baixes intensitats de trànsit, amb un component metropolità així com rural.
 • Diferents competències: Generalitat de Catalunya o de l’Estat Espanyol.
 • Carreteres distribuïdes en diferents zones geogràfiques de Catalunya.

 

CONCLUSIONS GENERALS

 • Important marge de millora.

Els resultats obtinguts mostren un important marge de millora atès que la puntuació mitjana és de només un 59,4% de la nota màxima.

 

 • Manca d’homogeneïtat en els criteris de senyalització de velocitat.

Hi ha una alta variabilitat en les puntuacions obtingudes en funció de la via (2 obtenen 2 estrelles, 3 obtenen 3 estrelles i 3 obtenen 4 estrelles RACC), la qual cosa apuntaria a una manca d’homogeneïtat general en l’aplicació de criteris de senyalització de velocitat.

 

 • Bona puntuació en la senyalització vertical:

El factor de senyalització vertical dels límits de velocitat obté una bona valoració (excepte a l’N-340 i la C-13 que no aproven en aquest factor).

 • La visibilitat i el manteniment dels senyals és sempre correcta.
 • La senyalització a les incorporacions és la més deficient, seguida per la senyalització dels radars i la duplicació dels senyals als 2 marges.

 

 • Compliment dels límits de velocitat

En el factor de compliment dels límits, els conductors respecten el límit de velocitat amb l’excepció de la C-65/C-31 on més del 15% superen els 100 km/hora, límit actual establert per a aquesta via.

 

 • Carreteres amb millors puntuacions (4 estrelles)
 • La C-32 perquè el límit màxim de 120 km/hora és conseqüent amb el tipus de via. A més la senyalització fixa de màxima velocitat està reforçada amb senyalització variable donada l’elevada intensitat de circulació i congestió horària que presenta.
 • La C-37, una via renovada recentment, on la senyalització de velocitat compleix pràcticament tots els paràmetres establerts.

 

 • Carretera aprovada, amb marge de millora gran (3 estrelles)
  • L’N-340 aprova per molt poc. En alguns trams d’aquesta via el límit de velocitat és molt elevat tenint en compte l’important nombre d’accessos.
  • La mateixa problemàtica tenen alguns trams de la C-17 i la C-14.

 

 • Carreteres pitjor puntuades (2 estrelles)
  • La C-13: la morfologia de la via no s’adequa en alguns trams a la màxima velocitat teòrica (90 km/hora): hi ha trams sense vorals, amb corbes i múltiples accessos. A més, existeixen llargs trams sense cap senyal de límit de velocitat de circulació.
  • La C-65/C31 suspèn perquè el límit de velocitat és massa baix per a la seva morfologia: és una via desdoblada, amb vorals amples i incorporacions espaiades.


RECOMANACIONS RACC

 • Fer una revisió sistemàtica de la senyalització dels actuals límits de velocitat a les carreteres catalanes, incloent en alguns casos la redefinició del propi límit d’acord amb la morfologia de la via, fent-lo en conseqüència, més creïble per als usuaris
  • Estudiar l’augment del màxim límit de velocitat en alguns trams de la carretera C-65 C-31 (Llagostera-Palafrugell).
  • Estudiar la reducció del límit de velocitat en alguns trams de la C-13 (Alcoletge-Tremp), C-14 (Reus-Tàrrega), C-17 (Montcada-Vic) i N-340 (Alcanar-Cambrils), tot i que es pot mantenir la màxima velocitat actual si es fa una reordenació d’accessos i es milloren les condicions d’incorporació.
 • Homogeneïtzar els criteris segons els tipus de via i realitzar una campanya d’adequació de la senyalització de límits de velocitat seguint l’exemple de la C-37, garantint els següents aspectes:
   • Duplicar els senyals a ambdues bandes per a què puguin ser visibles en cas d’avançament
   • Afegir sempre al senyal d’avís de radar la limitació de velocitat associada
   • Reforçar la freqüència de senyalització de límit de velocitat, especialment a la C-13, C-14 i A-2.
   • Posar senyal informatiu de límit de velocitat sempre que hi hagi una incorporació a la via.

 

   #SenyalitzacióVelocitatRACC

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de d’un milió de   persones i a les seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.

A través de la seva Fundació promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluida, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món del motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les tres proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP i Ral·lis.

(316 Posts)